Neviete si rady? Zavolajte.
nepretržite
Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Formuláre
Reklamačný formulár

GeMB, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, vl. 15386/P, oddiel Sro, IČO: 36497843, DIČ: 2021879926, IČ DPH: SK2021879926  podľa §4, sídlo: Jesenná 1, Prešov, konateľ: Mgr. Slavka Molitorisová Vargová (ďalej tiež len ako „predávajúci“)

 

Kontaktná adresa (pre uplatnenie odstúpenia od zmluvy): GeMB, s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika

 

Kontakt: 0905 733 492, gembsro@gmail.com

 

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

 

Telefón

 

E-mail

 

č. účtu v tvare IBAN

 

 

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobca (značka)

 

Typ výrobku (model)

 

Výrobné číslo (ak je prítomné)

 

Dátum predaja

 

Číslo faktúry / č. dokladu

 

Popis poruchy / závady

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

Dátum prijatia reklamácie

 

Dátum vybavenia reklamácie

 

Riešenie reklamácie

Výmena tovaru

Vrátenie kúpnej ceny

Neuznaná reklamácia

Výmena tovaru za

 

 

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu:

 

Dôvod neuznania reklamácie

 

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch

 

 

 • Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacovod kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

 

 • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacocha predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady. 

 

 

Dátum, podpis: ................................................                Dátum, podpis: ................................................

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa .............. (doplňte podľa pokynov v bode 1)
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným
vyhlásením(napríklad listomzaslaným poštou, faxomalebo e-mailom) na adrese .............. (doplňte podľa pokynov
v bode 2). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo
zaslali.
(ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text podľa pokynov v
bode 3)
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred
tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu
cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich
úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade
zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).
(doplňte podľa pokynov v bode 4)
(doplňte podľa pokynov v bode 5)
Pokyny na vyplnenie:
1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:
a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom
nosiči: „uzavretia zmluvy.“;
b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
prevezmete tovar.“;
c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;
d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;
e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
2. Doplňte Vaše obchodnémeno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú
adresu.
3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového
sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej
stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne
potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“
4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:
a) doplňte spôsob vrátenia tovaru
–„ Tovar vyzdvihneme.“ alebo
Strana 884 Zbierka zákonov č. 102/2014 Čiastka 38
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
© Wolters Kluwer s. r. o.
– „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte ...... [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili
určitú osobu, doplňte jejmeno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie
od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;
b) doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
– „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;
– „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;
– Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom
na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške … EUR [doplňte sumu]
znášate Vy.“; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady
na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je ...... EUR [doplňte sumu].“; alebo
– Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu
nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia
zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a
c) doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za
akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie
povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“
5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie
od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili
Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

 

Spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: .........            .........................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................                  

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

 

GeMB, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, vl. 15386/P, oddiel Sro, IČO: 36497843, DIČ: 2021879926, IČ DPH: SK2021879926  podľa §4, sídlo: Jesenná 1, Prešov, konateľ: Mgr. Slavka Molitorisová Vargová (ďalej tiež len ako „predávajúci“)

Kontaktná adresa (pre uplatnenie odstúpenia od zmluvy): GeMB, s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Kontakt: 0905 733 492, gembsro@gmail.com

 

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ........................................................................................................

Číslo objednávky: ..................................................................................................................................

Dátum predaja:.......................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

 

         Tovar je nefunkčný        Tovar mi nevyhovuje           Našiel/našla som lacnejší              

 

         iný dôvod: ......................................................................................................................................

 

 

Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

 

     bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ..........................................................................

 

      poštovou poukážkou na adresu: ..........................................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis spotrebiteľa

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba / platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená  poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

informačného systému osobných údajov (ďalej len „informačný systém“) podľa § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)

 

 1. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS Marketing

 

 

 1. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Názov prevádzkovateľa

GeMB, s.r.o.,

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

36497843

Obec a PSČ  

080 01 Prešov

Ulica a číslo

Jesenná 1

Štát  

SR

Právna forma 

s.r.o.

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

 Mgr. Slavka Molitorisová Vargová (konateľ)

 

Zástupca prevádzkovateľa ak bol vymenovaný a jeho IČO, sídlo a štatutárny orgán

Nebol vymenovaný.

Počet oprávnených osôb

1

 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov

Zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty web stránky: www.gembpo.sk

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Súhlas dotknutej osoby

Okruh dotknutých osôb  

Klienti e-shopu

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)  

Meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt.

 

Označenie bezpečnostných opatrení

Bezpečnostná dokumentácia

 

 

 1. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Poskytovanie osobných údajov

Tretie strany (prípadne okruh tretích strán)

Právny základ

 

 

Sprístupňovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

 

 

Zverejňovanie osobných údajov

Spôsob zverejnenia

Právny základ

--

--

Cezhraničný prenos osobných údajov

Tretia krajina

Právny základ

neuskutočňuje sa

 

 

 

 

 1. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

25.11.2016

 

 

 

 

 

    .........................................................                        .........................................................

    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                                  Dátum, meno a podpis

  štatutárneho orgánu prevádzkovateľa

 

 

Návratný lístok

NÁVRATNÝ LÍSTOK

 

V prípade že sa rozhodnete nám tovar z akéhokoľvek dôvodu vrátiť, prosíme Vás o vyplnenie tohto lístka. List nám spolu s kópiou faktúry a tovarom odošlite na adresu:

 

GeMB, s.r.o. ul. Jesenná 1,08005 Prešov 5

Tovar posielajte nepoškodený a s pôvodnou visačkou.

 

 

Číslo objednávky alebo faktúry :                      ........................................................

Kontaktné údaje:                                                ........................................................

Telefón, Mob:                                                      ........................................................

 

Dôvod vrátenia ( označte krúžkom):

 • Výmena (vraciam tovar a objednávam iný/inú veľkosť)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 • Reklamácia (vada tovaru  alebo poškodený tovar):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 • Odstúpenie od zmluvy

Číslo účtu pre vrátenie peňazí IBAN:            ...........................................................

 

V..........................................dňa.............                                ...................................

                                                                                                         Váš podpis

 

 

 

 

Logo
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk