Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Legislatíva s COVID19
Zákon 69_20200 Z z

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2020
Vyhlásené: 6. 4. 2020 Časová verziapredpisuúčinnáod: 6. 4.2020
Obsah dokumentujeprávnezáväzný.
69
Z ÁKON
z 3. apríla2020
o mimoriadnych opatreniachv súvislostisošírenímnebezpečnej
nákazlivej ľudskejchorobyCOVID-19v oblastizdravotníctvaa ktorým
sa meniaa dopĺňajúniektorézákony
Národná radaSlovenskejrepublikysauznieslanatomtozákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákonupravujeniektoréopatreniaa postupyv oblastiach,ktorésúvovecnejpôsobnosti
Ministerstva zdravotníctvaSlovenskejrepubliky(ďalejlen„oblasťzdravotníctva“)v súvislosti
s ohrozením verejnéhozdraviaz dôvoduochoreniaCOVID-19spôsobenýmkoronavírusom
SARS-CoV-2 naúzemíSlovenskejrepubliky.
§ 2
Zodpovednosť zasprávnedeliktya zapriestupky
Osoba, ktorejz právnychpredpisovv oblastizdravotníctvavyplývajúpovinnosti,ktorých
porušenie jesprávnymdeliktomalebopriestupkom,sazodpovednostizanesplnenietýchto
povinnosti zbaví,akpreukáže,žev dôsledkuuplatňovaniaprávnychpredpisov,rozhodnutí
správnych orgánova prijatýchopatrenív súvislostis výnimočnýmstavom,1) núdzovým stavom2)
alebo mimoriadnousituáciouv súvislostis ohrozenímverejnéhozdraviaII.stupňaz dôvodu
ochorenia COVID-19spôsobenýmkoronavírusomSARS-CoV-2naúzemíSlovenskejrepubliky
(ďalej len„krízovásituácia“),nemohlasplniťpovinnosti,ktorýchporušeniejesprávnymdeliktom
alebo priestupkompodľaosobitnýchpredpisov.Zbavenímsazodpovednostizaporušenie
povinnosti niejedotknutápovinnosťosôbtútopovinnosťsplniťpoodpadnutídôvodov,nazáklade
ktorých saosobazbavítejtozodpovednosti.
§ 3
Rozhodovanie kolektívnychorgánov
Kolektívne orgánypríspevkovýchorganizácií,rozpočtovýchorganizácií,štátnychpodnikov
a neziskových organizáciív pôsobnostiMinisterstvazdravotníctvaSlovenskejrepublikymôžu
v čase krízovejsituáciepoužívaťkorešpondenčnéhlasovaniealeboumožniťúčasťichčlenovna
zasadnutí takéhotoorgánuprostredníctvomelektronickýchprostriedkov,ajkeďtonevyplývaz ich
vnútorných predpisovalebostanov.Korešpondenčnéhohlasovaniaalebohlasovania
prostredníctvom elektronickýchprostriedkovsamusiazúčastniťvšetcičlenoviakolektívneho
orgánu právnickejosoby,inakjehlasovanieneplatné.
Strana 2 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
§ 4
Obmedzenie distribúcieosobnýchochrannýchprostriedkov
(1) Zakazuje sapočaskrízovejsituáciepredávaťaleboprevádzaťosobnýochrannýprostriedok,
ktorý jeurčenýmvýrobkompodľaosobitnéhopredpisu3) a ktorý patrídoskupinyosobných
ochranných prostriedkovrizikovejkategórieIIIpodľaosobitnéhopredpisu4) a slúži naochranu
dýchacích orgánovpredlátkamia zmesami,ktorésúnebezpečnéprezdravie,a predškodlivými
biologickými faktormipodľaosobitnéhopredpisu,5) ktorý jefiltračnoutvárovoupolmaskou
kategórie FFP2,FFP3(ďalejlen„osobnýochrannýprostriedok“),inejosobeako
a) poskytovateľovi zdravotnejstarostlivosti,6) ktorý poskytujezdravotnústarostlivosťnaúzemí
Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonávazdravotníckepovolanienaúzemíSlovenskej
republiky,
c) orgánom štátnejsprávyaleboúzemnejsamosprávy,
d) právnickej osobealebofyzickejosobe-podnikateľovi,ktorájepodľaosobitnéhopredpisu8)
povinná zabezpečovaťtietoosobnéochrannéprostriedkya vykonávapráceuvedenév prílohe
tohto zákona,priktorýchjepoužívanietýchtoosobnýchochrannýchprostriedkovnevyhnutné
z dôvodu ochranyživotaa zdravia,
e) právnickej osobealebofyzickejosobe,ktorámáuzatvorenúzmluvuo zabezpečenívykonávania
prehliadok mŕtvychtiels Úradompredohľadnadzdravotnoustarostlivosťou(ďalejlen„úrad
pre dohľad“),
f) právnickej osobealebofyzickejosobe–podnikateľovi,ktoráposkytujepohrebnéslužbyna
území Slovenskejrepubliky,
g) zamestnancovi súdnolekárskehoa patologickoanatomickéhopracoviskaúradupredohľad,
h) osobe, priktorejnatoexistujúzdravotnédôvody,
i) osobe, ktorádistribuujetietoosobnéochrannéprostriedkynaúzemíSlovenskejrepubliky
a ktorá másídloalebomiestovýkonupodnikanianaúzemíSlovenskejrepublikya ktorátieto
osobné ochrannéprostriedkyďalejpredávaaleboprevádzaibaosobámuvedenýmv písmenách
a) ažh).
(2) Správneho deliktusadopustíprávnickáosobaa priestupkusadopustífyzickáosoba,ktorá
predá aleboprevedieosobnýochrannýprostriedokv rozpores odsekom1.
(3) Slovenská obchodnáinšpekciauložípokutuod1000eurdo10 000eurzasprávnydelikt
uvedený v odseku2.
(4) Slovenská obchodnáinšpekciauložípokutuod500eurdo1000eurzapriestupokuvedený
v odseku 2.
(5) Pokutu podľatohozákonamožnouložiťdodvochrokovododňa,keďSlovenskáobchodná
inšpekcia zistilaporušeniezákazupodľaodseku1,najneskôrvšakdopiatichrokovododňa,keď
bol zákazporušený.
(6) Pri ukladanípokútsaprihliadanazávažnosťporušeniapovinnostía načastrvania.
(7) Pokuty súpríjmomštátnehorozpočtu.
(8) Na konanieo ukladanípokútpodľatohtozákonasavzťahujesprávnyporiadok.
(9) Zoznam diagnóz,priktorýchexistujúzdravotnédôvodyprevýnimkupodľaodseku1písm.
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 3
h), a podrobnostio poskytovaníosobnýchochrannýchprostriedkovosobáms takýmitodiagnózami
ustanoví MinisterstvozdravotníctvaSlovenskejrepublikyvšeobecnezáväznýmprávnym
predpisom.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnejstarostlivosti,službáchsúvisiacichs poskytovaním
zdravotnej starostlivostia o zmenea doplneníniektorýchzákonovv znenízákonač. 82/2005Z. z.,
zákona č. 350/2005Z. z.,zákonač. 538/2005Z. z.,zákonač. 660/2005Z. z.,zákona
č. 282/2006 Z. z.,zákonač. 518/2007Z. z.,zákonač. 662/2007Z. z.,zákonač. 489/2008Z. z.,
zákona č. 192/2009Z. z.,zákonač. 345/2009Z. z.,zákonač. 132/2010Z. z.,zákona
č. 133/2010 Z. z.,zákonač. 34/2011Z. z.,zákonač. 172/2011Z. z.,zákonač. 313/2012Z. z.,
zákona č. 345/2012Z. z.,zákonač. 41/2013Z. z.,zákonač. 153/2013Z. z.,zákonač. 160/2013
Z. z., zákonač. 220/2013Z. z.,zákonač. 365/2013Z. z.,zákonač. 185/2014Z. z.,zákona
č. 204/2014 Z. z.,zákonač. 53/2015Z. z.,zákonač. 77/2015Z. z.,zákonač. 378/2015Z. z.,
zákona č. 422/2015Z. z.,zákonač. 428/2015Z. z.,zákonač. 125/2016Z. z.,zákona
č. 167/2016 Z. z.,zákonač. 317/2016Z. z.,zákonač. 386/2016Z. z.,zákonač. 257/2017Z. z.,
zákona č. 351/2017Z. z.,zákonač. 61/2018Z. z.,zákonač. 87/2018Z. z.,zákonač. 109/2018
Z. z., zákonač. 156/2018Z. z.,zákonač. 192/2018Z. z.,zákona287/2018Z. z.,zákona
č. 374/2018 Z. z.,zákonač. 139/2019Z. z.,zákonač. 231/2019Z. z.,zákonač. 383/2019
Z. z. a zákona č. 398/2019Z. z. sadopĺňatakto:
§ 4 sadopĺňaodsekom7,ktorýznie:
„(7) Zdravotná starostlivosťjeposkytnutásprávneajvtedy,akjeposkytnutápodľaodseku3
druhej vetya zároveňpreukázateľnev príčinnejsúvislostis výnimočnýmstavom,núdzovým
stavom alebomimoriadnousituáciouprijejposkytovanínemohlibyťsplnenéminimálne
požiadavky napersonálnezabezpečeniea materiálno-technickévybaveniejednotlivýchdruhov
zdravotníckych zariadenípodľaosobitnéhopredpisu.7e)“.
Čl. III
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,podporea rozvojiverejnéhozdraviaa o zmenea doplnení
niektorých zákonovv znenízákonač. 140/2008Z. z.,zákonač. 461/2008Z. z.,zákona
č. 540/2008 Z. z.,zákonač. 170/2009Z. z.,zákonač. 67/2010Z. z.,zákonač. 132/2010Z. z.,
zákona č. 136/2010Z. z.,zákonač. 172/2011Z. z.,zákonač. 470/2011Z. z.,zákona
č. 306/2012 Z. z.,zákonač. 74/2013Z. z.,zákonač. 153/2013Z. z.,zákonač. 204/2014Z. z.,
zákona č. 77/2015Z. z.,zákonač. 403/2015Z. z.,zákonač. 91/2016Z. z.,zákonač. 125/2016
Z. z., zákonač. 355/2016Z. z.,zákonač. 40/2017Z. z.,zákonač. 150/2017Z. z.,zákona
č. 289/2017 Z. z.,zákonač. 292/2017Z. z.,zákonač. 87/2018Z. z. a zákonač. 475/2019
Z. z. sa menía dopĺňatakto:
1. V § 4 ods. 1písm.g)sanakoncičiarkanahrádzabodkočiarkoua pripájajúsatietoslová:
„počas výnimočnéhostavu,núdzovéhostavualebomimoriadnejsituácie(ďalejlen„krízová
situácia“) priohrozeníverejnéhozdravianariaďujeďalšieopatrenia,ktorýmimôžezakázať
alebo nariadiťďalšiečinnostiv nevyhnutnomrozsahua nanevyhnutnýčas“.
2. § 16 sadopĺňaodsekmi36až39,ktoréznejú:
„(36) Počas krízovejsituáciesanevydávajúosvedčeniao odbornejspôsobilostinačinnosti
uvedené v § 15.
(37) V čase krízovejsituáciesaosvedčenieo odbornejspôsobilostinaprácus veľmi
toxickými látkamia zmesamia s toxickýmilátkamia zmesamipodľa§ 15ods. 3písm.a)a na
prácu s dezinfekčnýmiprípravkaminaprofesionálnepoužitiea naprácus prípravkamina
reguláciu živočíšnychškodcovnaprofesionálnepoužitiepodľa§ 15ods. 3písm.b)nahrádza
a) dokladmi o vzdelanía odbornejpraxipodľaodseku9písm.a)a odseku10písm.a),
Strana 4 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
b) dokladom o odbornejprípravepodľaodseku9písm.b),odseku10písm.b)a odseku20
vykonanej dištančnouformouodvzdelávacejinštitúcie,ktoráuskutočňujeakreditovaný
vzdelávací program.
(38) V čase krízovejsituácieneplynielehotanaabsolvovanieaktualizačnejodbornejprípravy
podľa odseku26preosobu,ktorájedržiteľomosvedčeniao odbornejspôsobilosti.
(39) Doklady podľaodseku37jepotrebnédoplniťosvedčenímo odbornejspôsobilostipodľa
odseku 1najneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
3. § 30 sadopĺňaodsekmi10až13,ktoréznejú:
„(10) V čase krízovejsituáciezamestnávateľniejepovinnýzabezpečovaťpovinnostipri
ochrane zdraviapriprácipodľaodseku1písm.b)ažo)a odsekov2,3,6a 9.
(11) Zamestnávateľ jepovinnýplniťpovinnostipriochranezdraviapriprácibezodkladnepo
skončení krízovejsituácie.
(12) V čase krízovejsituáciefyzickáosoba–podnikateľ,ktoránezamestnávainéfyzické
osoby a vykonávaprácuzaradenúdotretejkategóriealeboštvrtejkategórie,niejepovinná
zabezpečovať povinnostipriochranezdraviapriprácipodľaodseku7písm.a),c)aže).
(13) Fyzická osoba–podnikateľ,ktoránezamestnávainéfyzickéosobya vykonávaprácu
zaradenú dotretejkategóriealeboštvrtejkategórie,jepovinnáplniťsvojepovinnostipri
ochrane zdraviapriprácibezodkladneposkončeníkrízovejsituácie.“.
4. § 30a sadopĺňaodsekmi10a 11,ktoréznejú:
„(10) V čase krízovejsituácieposkytovateliapracovnejzdravotnejslužby,ktorísúdržiteľmi
oprávnenia navýkonpracovnejzdravotnejslužbypodľa§ 30d,a poskytovateliapracovnej
zdravotnej služby,ktorívykonávajúčinnosťdodávateľskýmspôsobomprezamestnancov
vykonávajúcich prácuzaradenúdoprvejalebodruhejkategóriepodľa§ 30c,
a) nevykonávajú dohľadnadpracovnýmipodmienkaminapracoviskáchzamestnávateľov
podľa odseku2písm.a),
b) nevykonávajú posudzovaniezdravotnejspôsobilostinaprácuvýkonomlekárskych
preventívnych prehliadokvovzťahuk prácipodľaodseku2písm.b),
c) vykonávajú poradenstvozameranénaochranuzdraviapriprácia predchádzanievzniku
chorôb z povolaniaa ochorenísúvisiacichs prácoupodľaodseku2písm.c)a sozameraním
na mimoriadnuepidemiologickúsituáciuv časekrízovejsituácienajmätelefonickyalebo
elektronickou formou;poradenstvonemôžuvykonávaťnapracoviskáchzamestnávateľov.
(11) Poskytovatelia pracovnejzdravotnejslužbypodľaodseku10vykonávajúzdravotný
dohľad prezamestnancovv rozsahupodľa§ 30ada § 30abbezodkladneposkončeníkrízovej
situácie.“.
5. § 30e sadopĺňaodsekmi19až22,ktoréznejú:
„(19) V čase krízovejsituáciesaposudzovaniezdravotnejspôsobilostinaprácunazáklade
posúdenia zdravotnéhorizikaz expozíciefaktoromprácea pracovnéhoprostrediaa výsledkov
lekárskej preventívnejprehliadkyvovzťahuk prácinevykonávau zamestnancapodľaodseku
1 písm.a),u fyzickejosoby–podnikateľa,ktoránezamestnávainéfyzickéosoby,podľaodseku
1 písm.b)a u fyzickejosoby,ktorásauchádzao zamestnanie,podľaodseku1písm.c),ak
v odseku 20niejeustanovenéinak.
(20) Posudzovanie zdravotnejspôsobilostinaprácusamusívykonaťu zdravotníckych
pracovníkov, ktoríposkytujúzdravotnústarostlivosťv priamomohrozeníživotaa zdravia
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 5
v čase pandémiez dôvodušíreniavysokonebezpečnejnákazy.
(21) V čase krízovejsituáciesačestnýmvyhlásenímnahrádza
a) posúdenie zdravotnejspôsobilostifyzickejosoby,ktorásauchádzao zamestnanie,podľa
odseku 1písm.c),ktoréhovzorjeuvedenýv príloheč. 3ca,
b) potvrdenie o zdravotnejspôsobilostifyzickejosobynavykonávanieepidemiologickyzávažnej
činnosti privýrobe,manipuláciia uvádzanídoobehupotravína pokrmov,ktoréhovzorje
uvedený v príloheč. 3cb.
(22) Čestné vyhláseniepodľaodseku21samusínahradiťposúdenímzdravotnejspôsobilosti
na prácualebopotvrdenímo zdravotnejspôsobilostifyzickejosobynavykonávanie
epidemiologicky závažnejčinnostiprivýrobe,manipuláciia uvádzanídoobehupotravín
a pokrmov najneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
6. § 30g sadopĺňaodsekom8,ktorýznie:
„(8) V čase krízovejsituáciesaopätovnéposúdeniezdravotnejspôsobilostinaprácu
nevykonáva.“.
7. § 31a sadopĺňaodsekmi17a 18,ktoréznejú:
„(17) V čase krízovejsituácie
a) špecializované pracoviskápracovnéholekárstvaa dermatovenerológiepodľaodseku2
neposudzujú zdravotnýstavfyzickejosobynaúčelyuznaniaaleboneuznaniachoroby
z povolania a neuznávajúchorobuz povolania,
b) príslušné orgányverejnéhozdravotníctvaneprešetrujúpracovnépodmienkya spôsobpráce
posudzovanej osobypripodozrenínachorobuz povolaniapodľaodseku4,
c) nezasadá regionálnakomisia,regionálnakomisianaposudzovaniekožnýchchorôb
z povolania podľaodseku7a celoslovenskákomisiapodľaodseku9.
(18) Špecializované pracoviskáuznávajúchorobuz povolaniabezodkladneposkončení
krízovej situácie.“.
8. § 31c sadopĺňaodsekom8,ktorýznie:
„(8) V čase krízovejsituáciesaopätovnéposúdenieuznanejchorobyz povolaniaalebo
neuznanej chorobyz povolanianevykonáva.“.
9. § 41 sadopĺňaodsekmi18a 19,ktoréznejú:
„(18) V čase krízovejsituácie
a) odborná prípravanaprácupriodstraňovaníazbestualebomateriálovobsahujúcichazbest
zo staviebpodľaodseku3písm.c)savykonádištančnouformouvovzdelávacejinštitúcii,
ktorá uskutočňujeakreditovanývzdelávacíprogram,
b) neplynie lehotanaabsolvovanieaktualizačnejodbornejprípravynaprácupriodstraňovaní
azbestu alebomateriálovobsahujúcichazbestzostaviebpodľaodseku15.
(19) Doklad podľaodseku18písm.b)jepotrebnézískaťnajneskôrdo90dníodskončenia
krízovej situácie.“.
10. § 52 sadopĺňaodsekom7,ktorýznie:
„(7) V čase krízovejsituáciefyzickáosoba–podnikateľaleboprávnickáosoba,ktorá
vykonáva dezinfekciua reguláciuživočíšnychškodcovakoprofesionálnučinnosťpodľaodseku
4, oznamujevýkonkaždejtakejtočinnostipríslušnémuorgánuverejnéhozdravotníctva
najneskôr do24hodínpojejukončení.“.
Strana 6 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
11. V § 56 ods. 1písm.f)sazaslovo„podľa“vkladajúslovᄧ 4ods. 1písm.g)alebo“.
12. V § 56 ods. 2sanakonciprvejvetypripájačiarkaa tietoslová:„akodsek3neustanovuje
inak“.
13. V § 56 sazaodsek2vkladánovýodsek3,ktorýznie:
„(3) Za priestupokpodľaodseku1písm.c)a f)spáchanýv časekrízovejsituáciesa
v blokovom konaníuložípokutado1000eur;tietopriestupkyv blokovomkonanímôžu
prejednávať ajorgányPolicajnéhozborua obecnejpolície.“.
Doterajší odsek3saoznačujeakoodsek4.
14. V § 56 ods. 4sanakonciprvejvetypripájačiarkaa tietoslová:„akodsek3neustanovuje
inak“.
15. V § 57 ods. 33písm.a)sazaslová„priohrozeníverejnéhozdraviapodľa“vkladajúslovᄧ 4
ods. 1 písm.g)alebo“.
16. Za prílohuč. 3csavkladajúprílohyč. 3caa 3cb,ktorévrátanenadpisovznejú:
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
DynamicResources\1cbe1945-679f-4da1-9475-06d9f5cc5173_1.pdf
„Príloha č. 3ca
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Práca, ktorú bude vykonávať .........................................................................................
čestne vyhlasuje, že
1. bol/a dostatočne poučený/á o druhu a spôsobe práce, ktorú bude vykonávať (napríklad nočná
práca, práca vo výškach, ručná manipulácia s bremenami a iné),
2. bol/a dostatočne informovaný/á o zdraviu škodlivých faktoroch práce a pracovného prostredia,
ako aj o zdravotnom riziku, ktoré z práce vyplýva, a jeho následkoch na zdravie (napríklad hluk
pri práci, používanie vibrujúcich nástrojov pri práci, nebezpečné chemické faktory pri práci,
lokálna svalová záťaž pri práci, pracovné polohy a iné),
3. je schopný/á túto prácu vykonávať,
4. nezatajil/a závažné ochorenia, pre ktoré by nemohol/nemohla túto prácu vykonávať,
5. je zdravotne spôsobilý/á na prácu, ktorú bude vykonávať,
6. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
7. v čase krízovej situácie sa nevrátil/a zo zahraničia.
V ……………..……….. dňa …………………
……………………………..
podpis
Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
Príloha č. 3cb
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase
krízovej situácie
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Epidemiologicky závažná činnosť, ktorú bude vykonávať ...........................................
čestne vyhlasuje, že
1. bol/a dostatočne informovaný/á o epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorú bude vykonávať,
2. nezatajil/a žiadne prenosné ochorenie, ktoré by znemožňovalo výkon epidemiologicky
závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
3. je zdravotne spôsobilý/á na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
4. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
5. v čase trvania krízovej situácie sa nevrátil zo zahraničia.
Súčasne sa zaväzuje, že pri výkone epidemiologicky závažných činností pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bude
a) dodržiavať zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny na pracovisku,
b) uplatňovať pri práci znalosti potrebné k ochrane verejného zdravia v rozsahu upravenom v
osobitnom predpise,*)
c) mať pri sebe toto čestné vyhlásenie a na vyzvanie ho predloží orgánu verejného zdravotníctva,
prípadne iným kontrolným orgánom, vykonávajúcim kontrolu podľa príslušných právnych
predpisov.
V ……………..……….. dňa …………………
……………………………..
podpis
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
*) Príloha č. 1, bod VII. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014
Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre
skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej
spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej
prípravy v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 222/2018 Z. z.“.
Strana 10 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekocha zdravotníckychpomôckacha o zmenea doplnení
niektorých zákonovv znenízákonač. 244/2012Z. z.,zákonač. 459/2012Z. z.,zákona
č. 153/2013 Z. z.,zákonač. 220/2013Z. z.,zákonač. 185/2014Z. z.,zákonač. 77/2015Z. z.,
zákona č. 393/2015Z. z.,zákonač. 91/2016Z. z.,zákonač. 167/2016Z. z.,zákonač. 306/2016
Z. z., zákonač. 41/2017Z. z.,zákonač. 257/2017Z. z.,zákonač. 336/2017Z. z.,zákona
č. 351/2017 Z. z.,zákonač. 87/2018Z. z.,zákonač. 156/2018Z. z.,zákonač. 177/2018Z. z.,
zákona č. 192/2018Z. z.,zákonač. 374/2018Z. z.,zákonač. 221/2019Z. z. a zákona
č. 383/2019 Z. z. sadopĺňatakto:
1. V § 20 saodsek1dopĺňapísmenomj),ktoréznie:
„j) prípravu, uchovávaniea výdajdezinfekčnýchprostriedkova antiseptík.“.
2. V § 24 ods. 3sazaslová„kozmetickévýrobky,“vkladajúslová„dezinfekčnéprostriedky,
antiseptiká,“.
3. § 128 sadopĺňaodsekmi8až11,ktoréznejú:
„(8) Ministerstvo môžepočasvyhlásenéhovýnimočnéhostavu,núdzovéhostavualebo
mimoriadnej situácievydaťrozhodnutie,ktorýmv nevyhnutomrozsahua nanevyhnutnýčas
a) zakáže vývoz
1. humánneho lieku,ktoréhovýdajniejeviazanýnalekárskypredpis,alebohumánneho
lieku, ktorýniejezaradenýv zoznamekategorizovanýchliekov,
2. zdravotníckej pomôcky,
3. diagnostickej zdravotníckejpomôckyinvitroalebo
4. dietetickej potraviny,ktorájezaradenáv zoznamekategorizovanýchdietetickýchpotravín,
b) obmedzí výdajhumánneholieku,zdravotníckejpomôcky,diagnostickejzdravotníckej
pomôcky invitroalebodietetickejpotraviny,ktorájezaradenáv zoznamekategorizovaných
dietetických potravín,
c) upraví predpisovaniehumánnychliekov,zdravotníckychpomôcok,diagnostických
zdravotníckych pomôcokinvitroalebodietetickýchpotravín,
d) upraví výdajliekov,zdravotníckychpomôcok,diagnostickýchzdravotníckychpomôcokin
vitro alebodietetickýchpotravín.
(9) Na vydanierozhodnutiapodľaodseku8sanevzťahujesprávnyporiadok.Výrok
právoplatného rozhodnutiajezáväznýprekaždého.
(10) Proti rozhodnutiupodľaodseku8niejeprípustnýopravnýprostriedok.Rozhodnutie
nadobúda účinnosťv deňnasledujúcipodnijehozverejnenianawebovomsídleministerstva.
(11) Právnická osobaalebofyzickáosoba–podnikateľ,ktorákonáv rozpores rozhodnutím
vydaným podľaodseku8,sadopustísprávnehodeliktua ministerstvojejzatentosprávny
delikt uložípokutuvovýškeod500do25 000eur.Fyzickáosoba,ktorákonáv rozpore
s rozhodnutím vydanýmpodľaodseku8,sadopustípriestupkua ministerstvojejzatouloží
pokutu vovýškeod200do10 000eur.“.
Čl. V
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnejochranea o zmenea doplneníniektorýchzákonovsadopĺňa
takto:
1. § 49 sadopĺňaodsekom11,ktorýznie:
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 11
„(11) Počas výnimočnéhostavu,núdzovéhostavualebomimoriadnejsituácie(ďalejlen
„krízová situácia“)sanevydávaosvedčenieo odbornejspôsobilostinavykonávaniečinností
vedúcich k ožiareniu.Posúdeniezdravotnejspôsobilostinavykonávaniečinnostívedúcich
k ožiareniu samusívykonaťnajneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
2. § 53 sadopĺňaodsekom9,ktorýznie:
„(9) V čase krízovejsituácieneplynielehotanaabsolvovanieaktualizačnejodbornej
prípravy.“.
3. § 72 sadopĺňaodsekom4,ktorýznie:
„(4) V čase krízovejsituáciesaposudzovaniezdravotnejspôsobilostinavykonávaniečinnosti
vedúcej k ožiareniunevykonáva.Posúdeniezdravotnejspôsobilostinavykonávaniečinností
vedúcich k ožiareniusamusívykonaťnajneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
Čl. VI
Tento zákonnadobúdaúčinnosťdňomvyhlásenia.
Zuzana Čaputováv.r.
Boris Kollárv.r.
Igor Matovičv.r.
Strana 12 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
Príloha
k zákonu č. 69/2020Z. z.
ZOZNAM PRÁC,PRIKTORÝCHJEPOUŽÍVANIEOSOBNÝCHOCHRANNÝCHPROSTRIEDKOV
NEVYHNUTNÉ Z DÔVODUOCHRANYŽIVOTAA ZDRAVIA
Práce, priktorýchsapoužívajúosobnéochrannépracovnéprostriedky,pretožesapriich
vykonávaní vyskytujúnebezpečenstvá,ktorémôžupoškodiťzdravie,sú:
1. práca s nebezpečnýmilátkami,
2. práca v nádržiach,v obmedzenýchpriestoroch,v priemyselnýchzariadeniacha priestoroch
s nedýchateľným ovzduším,napríkladsoškodlivinamialebos nedostatkomkyslíka,
3. práca v blízkostisadzobnevysokejpece,
4. práca v blízkostiplynovýchkonvertorova plynovéhopotrubiavysokejpece,
5. práca v blízkostimiestaodpichuvysokejpeces výskytomdymovobsahujúcichťažkékovy,
6. vymurúvanie pecía lejacíchpanvís výskytomvysokejprašnosti,
7. práce v zariadeniachs vysokouprašnosťou,
8. likvidácia následkovhavárií,prizdolávanípožiarov,
9. práca v šachtách,stokácha ďalšíchpodzemnýchpriestorochsúvisiacichs kanalizáciou,
10. práca v mraziarňachs nebezpečenstvomúnikuchladiacehomédia,
11. nanášanie náterovýchlátok,
12. ťažba, úpravaa zušľachťovanienerastovs vysokouprašnosťou,
13. strojové brúseniedreva,
14. zdravotné vyšetreniea ošetrenie,
15. práca v archívoch.
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 13
1) Čl. 4 ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnostištátuv časevojny,vojnovéhostavu,
výnimočného stavua núdzovéhostavuv zneníneskoršíchpredpisov.
2) Čl. 5 ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. v zneníneskoršíchpredpisov.
3) § 4 ods. 1zákonač. 56/2018Z. z. o posudzovanízhodyvýrobku,sprístupňovaníurčeného
výrobku natrhua o zmenea doplneníniektorýchzákonov.
Nariadenie Európskehoparlamentua Rady(EÚ)2016/425z 9.marca2016o osobných
ochranných prostriedkocha o zrušenísmerniceRady89/686/EHS(Ú.v.EÚL81,31. 3. 2016).
4) Príloha I nariadenia(EÚ)2016/425.
5) Príloha IIbod3.10.1nariadenia(EÚ)2016/425.
6) § 4 zákonač. 578/2004Z. z. o poskytovateľochzdravotnejstarostlivosti,zdravotníckych
pracovníkoch, stavovskýchorganizáciáchv zdravotníctvea o zmenea doplneníniektorýchzákonov
v znení neskoršíchpredpisov.
7) § 27 zákonač. 578/2004Z. z.
8) § 6 ods. 1písm.j)zákonač. 124/2006Z. z. o bezpečnostia ochranezdraviapriprácia o zmene
a doplnení niektorýchzákonov.
Strana 14 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
Vydavateľ ZbierkyzákonovSlovenskejrepubliky,správcaobsahua prevádzkovateľprávnehoa informačného
portálu Slov-Lexdostupnéhonawebovomsídlewww.slov-lex.skje
Ministerstvo spravodlivostiSlovenskejrepubliky,Župnénámestie13,813 11Bratislava,
tel.: 02 888 91 131,e-mail:helpdesk@slov-lex.sk.

 

 

Vážení zakazníci!

Pre orientáciu prosím použite nasledovné veľkostné tabuľky.

Meriame tesne u tela - rozmery uvedené v tabuľkách sú telesné miery. V prípade, že nameráte hodnotu medzi dvoma veľkosťami, objednávajte väčšiu veľkosť.

Veľkostné tabuľky sú podľa EN 340, zadané výrobcami a môžu sa líšiť od strihu a typu produktu, u niektorých produktov nájdete vlastné rozmery produktu a tabuľky, ktorými sa treba riadiť.

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY SLÚŽIA IBA AKO ORIENTAČNÁ POMÔCKA PRI VÝBERE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI A NEVZNIKÁ Z NICH NÁROK NA REKLAMÁCIU TOVARU. V prípade, že Vám tovar nesadne je možnosť jeho výmeny v spoločnosti GeMB,s.r.o. 0905733492 Odevy ani obuv nepremeriavame.

TABUĽKA VEĽKOSTÍ PODĽA EN 340

Platí ako univerzálna orientačná tabuľka pre odevy zn. Červa, CXS, ARDON

 

 
 

 

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk