Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Zákon 69_20200 Z z

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2020
Vyhlásené: 6. 4. 2020 Časová verziapredpisuúčinnáod: 6. 4.2020
Obsah dokumentujeprávnezáväzný.
69
Z ÁKON
z 3. apríla2020
o mimoriadnych opatreniachv súvislostisošírenímnebezpečnej
nákazlivej ľudskejchorobyCOVID-19v oblastizdravotníctvaa ktorým
sa meniaa dopĺňajúniektorézákony
Národná radaSlovenskejrepublikysauznieslanatomtozákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákonupravujeniektoréopatreniaa postupyv oblastiach,ktorésúvovecnejpôsobnosti
Ministerstva zdravotníctvaSlovenskejrepubliky(ďalejlen„oblasťzdravotníctva“)v súvislosti
s ohrozením verejnéhozdraviaz dôvoduochoreniaCOVID-19spôsobenýmkoronavírusom
SARS-CoV-2 naúzemíSlovenskejrepubliky.
§ 2
Zodpovednosť zasprávnedeliktya zapriestupky
Osoba, ktorejz právnychpredpisovv oblastizdravotníctvavyplývajúpovinnosti,ktorých
porušenie jesprávnymdeliktomalebopriestupkom,sazodpovednostizanesplnenietýchto
povinnosti zbaví,akpreukáže,žev dôsledkuuplatňovaniaprávnychpredpisov,rozhodnutí
správnych orgánova prijatýchopatrenív súvislostis výnimočnýmstavom,1) núdzovým stavom2)
alebo mimoriadnousituáciouv súvislostis ohrozenímverejnéhozdraviaII.stupňaz dôvodu
ochorenia COVID-19spôsobenýmkoronavírusomSARS-CoV-2naúzemíSlovenskejrepubliky
(ďalej len„krízovásituácia“),nemohlasplniťpovinnosti,ktorýchporušeniejesprávnymdeliktom
alebo priestupkompodľaosobitnýchpredpisov.Zbavenímsazodpovednostizaporušenie
povinnosti niejedotknutápovinnosťosôbtútopovinnosťsplniťpoodpadnutídôvodov,nazáklade
ktorých saosobazbavítejtozodpovednosti.
§ 3
Rozhodovanie kolektívnychorgánov
Kolektívne orgánypríspevkovýchorganizácií,rozpočtovýchorganizácií,štátnychpodnikov
a neziskových organizáciív pôsobnostiMinisterstvazdravotníctvaSlovenskejrepublikymôžu
v čase krízovejsituáciepoužívaťkorešpondenčnéhlasovaniealeboumožniťúčasťichčlenovna
zasadnutí takéhotoorgánuprostredníctvomelektronickýchprostriedkov,ajkeďtonevyplývaz ich
vnútorných predpisovalebostanov.Korešpondenčnéhohlasovaniaalebohlasovania
prostredníctvom elektronickýchprostriedkovsamusiazúčastniťvšetcičlenoviakolektívneho
orgánu právnickejosoby,inakjehlasovanieneplatné.
Strana 2 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
§ 4
Obmedzenie distribúcieosobnýchochrannýchprostriedkov
(1) Zakazuje sapočaskrízovejsituáciepredávaťaleboprevádzaťosobnýochrannýprostriedok,
ktorý jeurčenýmvýrobkompodľaosobitnéhopredpisu3) a ktorý patrídoskupinyosobných
ochranných prostriedkovrizikovejkategórieIIIpodľaosobitnéhopredpisu4) a slúži naochranu
dýchacích orgánovpredlátkamia zmesami,ktorésúnebezpečnéprezdravie,a predškodlivými
biologickými faktormipodľaosobitnéhopredpisu,5) ktorý jefiltračnoutvárovoupolmaskou
kategórie FFP2,FFP3(ďalejlen„osobnýochrannýprostriedok“),inejosobeako
a) poskytovateľovi zdravotnejstarostlivosti,6) ktorý poskytujezdravotnústarostlivosťnaúzemí
Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonávazdravotníckepovolanienaúzemíSlovenskej
republiky,
c) orgánom štátnejsprávyaleboúzemnejsamosprávy,
d) právnickej osobealebofyzickejosobe-podnikateľovi,ktorájepodľaosobitnéhopredpisu8)
povinná zabezpečovaťtietoosobnéochrannéprostriedkya vykonávapráceuvedenév prílohe
tohto zákona,priktorýchjepoužívanietýchtoosobnýchochrannýchprostriedkovnevyhnutné
z dôvodu ochranyživotaa zdravia,
e) právnickej osobealebofyzickejosobe,ktorámáuzatvorenúzmluvuo zabezpečenívykonávania
prehliadok mŕtvychtiels Úradompredohľadnadzdravotnoustarostlivosťou(ďalejlen„úrad
pre dohľad“),
f) právnickej osobealebofyzickejosobe–podnikateľovi,ktoráposkytujepohrebnéslužbyna
území Slovenskejrepubliky,
g) zamestnancovi súdnolekárskehoa patologickoanatomickéhopracoviskaúradupredohľad,
h) osobe, priktorejnatoexistujúzdravotnédôvody,
i) osobe, ktorádistribuujetietoosobnéochrannéprostriedkynaúzemíSlovenskejrepubliky
a ktorá másídloalebomiestovýkonupodnikanianaúzemíSlovenskejrepublikya ktorátieto
osobné ochrannéprostriedkyďalejpredávaaleboprevádzaibaosobámuvedenýmv písmenách
a) ažh).
(2) Správneho deliktusadopustíprávnickáosobaa priestupkusadopustífyzickáosoba,ktorá
predá aleboprevedieosobnýochrannýprostriedokv rozpores odsekom1.
(3) Slovenská obchodnáinšpekciauložípokutuod1000eurdo10 000eurzasprávnydelikt
uvedený v odseku2.
(4) Slovenská obchodnáinšpekciauložípokutuod500eurdo1000eurzapriestupokuvedený
v odseku 2.
(5) Pokutu podľatohozákonamožnouložiťdodvochrokovododňa,keďSlovenskáobchodná
inšpekcia zistilaporušeniezákazupodľaodseku1,najneskôrvšakdopiatichrokovododňa,keď
bol zákazporušený.
(6) Pri ukladanípokútsaprihliadanazávažnosťporušeniapovinnostía načastrvania.
(7) Pokuty súpríjmomštátnehorozpočtu.
(8) Na konanieo ukladanípokútpodľatohtozákonasavzťahujesprávnyporiadok.
(9) Zoznam diagnóz,priktorýchexistujúzdravotnédôvodyprevýnimkupodľaodseku1písm.
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 3
h), a podrobnostio poskytovaníosobnýchochrannýchprostriedkovosobáms takýmitodiagnózami
ustanoví MinisterstvozdravotníctvaSlovenskejrepublikyvšeobecnezáväznýmprávnym
predpisom.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnejstarostlivosti,službáchsúvisiacichs poskytovaním
zdravotnej starostlivostia o zmenea doplneníniektorýchzákonovv znenízákonač. 82/2005Z. z.,
zákona č. 350/2005Z. z.,zákonač. 538/2005Z. z.,zákonač. 660/2005Z. z.,zákona
č. 282/2006 Z. z.,zákonač. 518/2007Z. z.,zákonač. 662/2007Z. z.,zákonač. 489/2008Z. z.,
zákona č. 192/2009Z. z.,zákonač. 345/2009Z. z.,zákonač. 132/2010Z. z.,zákona
č. 133/2010 Z. z.,zákonač. 34/2011Z. z.,zákonač. 172/2011Z. z.,zákonač. 313/2012Z. z.,
zákona č. 345/2012Z. z.,zákonač. 41/2013Z. z.,zákonač. 153/2013Z. z.,zákonač. 160/2013
Z. z., zákonač. 220/2013Z. z.,zákonač. 365/2013Z. z.,zákonač. 185/2014Z. z.,zákona
č. 204/2014 Z. z.,zákonač. 53/2015Z. z.,zákonač. 77/2015Z. z.,zákonač. 378/2015Z. z.,
zákona č. 422/2015Z. z.,zákonač. 428/2015Z. z.,zákonač. 125/2016Z. z.,zákona
č. 167/2016 Z. z.,zákonač. 317/2016Z. z.,zákonač. 386/2016Z. z.,zákonač. 257/2017Z. z.,
zákona č. 351/2017Z. z.,zákonač. 61/2018Z. z.,zákonač. 87/2018Z. z.,zákonač. 109/2018
Z. z., zákonač. 156/2018Z. z.,zákonač. 192/2018Z. z.,zákona287/2018Z. z.,zákona
č. 374/2018 Z. z.,zákonač. 139/2019Z. z.,zákonač. 231/2019Z. z.,zákonač. 383/2019
Z. z. a zákona č. 398/2019Z. z. sadopĺňatakto:
§ 4 sadopĺňaodsekom7,ktorýznie:
„(7) Zdravotná starostlivosťjeposkytnutásprávneajvtedy,akjeposkytnutápodľaodseku3
druhej vetya zároveňpreukázateľnev príčinnejsúvislostis výnimočnýmstavom,núdzovým
stavom alebomimoriadnousituáciouprijejposkytovanínemohlibyťsplnenéminimálne
požiadavky napersonálnezabezpečeniea materiálno-technickévybaveniejednotlivýchdruhov
zdravotníckych zariadenípodľaosobitnéhopredpisu.7e)“.
Čl. III
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,podporea rozvojiverejnéhozdraviaa o zmenea doplnení
niektorých zákonovv znenízákonač. 140/2008Z. z.,zákonač. 461/2008Z. z.,zákona
č. 540/2008 Z. z.,zákonač. 170/2009Z. z.,zákonač. 67/2010Z. z.,zákonač. 132/2010Z. z.,
zákona č. 136/2010Z. z.,zákonač. 172/2011Z. z.,zákonač. 470/2011Z. z.,zákona
č. 306/2012 Z. z.,zákonač. 74/2013Z. z.,zákonač. 153/2013Z. z.,zákonač. 204/2014Z. z.,
zákona č. 77/2015Z. z.,zákonač. 403/2015Z. z.,zákonač. 91/2016Z. z.,zákonač. 125/2016
Z. z., zákonač. 355/2016Z. z.,zákonač. 40/2017Z. z.,zákonač. 150/2017Z. z.,zákona
č. 289/2017 Z. z.,zákonač. 292/2017Z. z.,zákonač. 87/2018Z. z. a zákonač. 475/2019
Z. z. sa menía dopĺňatakto:
1. V § 4 ods. 1písm.g)sanakoncičiarkanahrádzabodkočiarkoua pripájajúsatietoslová:
„počas výnimočnéhostavu,núdzovéhostavualebomimoriadnejsituácie(ďalejlen„krízová
situácia“) priohrozeníverejnéhozdravianariaďujeďalšieopatrenia,ktorýmimôžezakázať
alebo nariadiťďalšiečinnostiv nevyhnutnomrozsahua nanevyhnutnýčas“.
2. § 16 sadopĺňaodsekmi36až39,ktoréznejú:
„(36) Počas krízovejsituáciesanevydávajúosvedčeniao odbornejspôsobilostinačinnosti
uvedené v § 15.
(37) V čase krízovejsituáciesaosvedčenieo odbornejspôsobilostinaprácus veľmi
toxickými látkamia zmesamia s toxickýmilátkamia zmesamipodľa§ 15ods. 3písm.a)a na
prácu s dezinfekčnýmiprípravkaminaprofesionálnepoužitiea naprácus prípravkamina
reguláciu živočíšnychškodcovnaprofesionálnepoužitiepodľa§ 15ods. 3písm.b)nahrádza
a) dokladmi o vzdelanía odbornejpraxipodľaodseku9písm.a)a odseku10písm.a),
Strana 4 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
b) dokladom o odbornejprípravepodľaodseku9písm.b),odseku10písm.b)a odseku20
vykonanej dištančnouformouodvzdelávacejinštitúcie,ktoráuskutočňujeakreditovaný
vzdelávací program.
(38) V čase krízovejsituácieneplynielehotanaabsolvovanieaktualizačnejodbornejprípravy
podľa odseku26preosobu,ktorájedržiteľomosvedčeniao odbornejspôsobilosti.
(39) Doklady podľaodseku37jepotrebnédoplniťosvedčenímo odbornejspôsobilostipodľa
odseku 1najneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
3. § 30 sadopĺňaodsekmi10až13,ktoréznejú:
„(10) V čase krízovejsituáciezamestnávateľniejepovinnýzabezpečovaťpovinnostipri
ochrane zdraviapriprácipodľaodseku1písm.b)ažo)a odsekov2,3,6a 9.
(11) Zamestnávateľ jepovinnýplniťpovinnostipriochranezdraviapriprácibezodkladnepo
skončení krízovejsituácie.
(12) V čase krízovejsituáciefyzickáosoba–podnikateľ,ktoránezamestnávainéfyzické
osoby a vykonávaprácuzaradenúdotretejkategóriealeboštvrtejkategórie,niejepovinná
zabezpečovať povinnostipriochranezdraviapriprácipodľaodseku7písm.a),c)aže).
(13) Fyzická osoba–podnikateľ,ktoránezamestnávainéfyzickéosobya vykonávaprácu
zaradenú dotretejkategóriealeboštvrtejkategórie,jepovinnáplniťsvojepovinnostipri
ochrane zdraviapriprácibezodkladneposkončeníkrízovejsituácie.“.
4. § 30a sadopĺňaodsekmi10a 11,ktoréznejú:
„(10) V čase krízovejsituácieposkytovateliapracovnejzdravotnejslužby,ktorísúdržiteľmi
oprávnenia navýkonpracovnejzdravotnejslužbypodľa§ 30d,a poskytovateliapracovnej
zdravotnej služby,ktorívykonávajúčinnosťdodávateľskýmspôsobomprezamestnancov
vykonávajúcich prácuzaradenúdoprvejalebodruhejkategóriepodľa§ 30c,
a) nevykonávajú dohľadnadpracovnýmipodmienkaminapracoviskáchzamestnávateľov
podľa odseku2písm.a),
b) nevykonávajú posudzovaniezdravotnejspôsobilostinaprácuvýkonomlekárskych
preventívnych prehliadokvovzťahuk prácipodľaodseku2písm.b),
c) vykonávajú poradenstvozameranénaochranuzdraviapriprácia predchádzanievzniku
chorôb z povolaniaa ochorenísúvisiacichs prácoupodľaodseku2písm.c)a sozameraním
na mimoriadnuepidemiologickúsituáciuv časekrízovejsituácienajmätelefonickyalebo
elektronickou formou;poradenstvonemôžuvykonávaťnapracoviskáchzamestnávateľov.
(11) Poskytovatelia pracovnejzdravotnejslužbypodľaodseku10vykonávajúzdravotný
dohľad prezamestnancovv rozsahupodľa§ 30ada § 30abbezodkladneposkončeníkrízovej
situácie.“.
5. § 30e sadopĺňaodsekmi19až22,ktoréznejú:
„(19) V čase krízovejsituáciesaposudzovaniezdravotnejspôsobilostinaprácunazáklade
posúdenia zdravotnéhorizikaz expozíciefaktoromprácea pracovnéhoprostrediaa výsledkov
lekárskej preventívnejprehliadkyvovzťahuk prácinevykonávau zamestnancapodľaodseku
1 písm.a),u fyzickejosoby–podnikateľa,ktoránezamestnávainéfyzickéosoby,podľaodseku
1 písm.b)a u fyzickejosoby,ktorásauchádzao zamestnanie,podľaodseku1písm.c),ak
v odseku 20niejeustanovenéinak.
(20) Posudzovanie zdravotnejspôsobilostinaprácusamusívykonaťu zdravotníckych
pracovníkov, ktoríposkytujúzdravotnústarostlivosťv priamomohrozeníživotaa zdravia
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 5
v čase pandémiez dôvodušíreniavysokonebezpečnejnákazy.
(21) V čase krízovejsituáciesačestnýmvyhlásenímnahrádza
a) posúdenie zdravotnejspôsobilostifyzickejosoby,ktorásauchádzao zamestnanie,podľa
odseku 1písm.c),ktoréhovzorjeuvedenýv príloheč. 3ca,
b) potvrdenie o zdravotnejspôsobilostifyzickejosobynavykonávanieepidemiologickyzávažnej
činnosti privýrobe,manipuláciia uvádzanídoobehupotravína pokrmov,ktoréhovzorje
uvedený v príloheč. 3cb.
(22) Čestné vyhláseniepodľaodseku21samusínahradiťposúdenímzdravotnejspôsobilosti
na prácualebopotvrdenímo zdravotnejspôsobilostifyzickejosobynavykonávanie
epidemiologicky závažnejčinnostiprivýrobe,manipuláciia uvádzanídoobehupotravín
a pokrmov najneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
6. § 30g sadopĺňaodsekom8,ktorýznie:
„(8) V čase krízovejsituáciesaopätovnéposúdeniezdravotnejspôsobilostinaprácu
nevykonáva.“.
7. § 31a sadopĺňaodsekmi17a 18,ktoréznejú:
„(17) V čase krízovejsituácie
a) špecializované pracoviskápracovnéholekárstvaa dermatovenerológiepodľaodseku2
neposudzujú zdravotnýstavfyzickejosobynaúčelyuznaniaaleboneuznaniachoroby
z povolania a neuznávajúchorobuz povolania,
b) príslušné orgányverejnéhozdravotníctvaneprešetrujúpracovnépodmienkya spôsobpráce
posudzovanej osobypripodozrenínachorobuz povolaniapodľaodseku4,
c) nezasadá regionálnakomisia,regionálnakomisianaposudzovaniekožnýchchorôb
z povolania podľaodseku7a celoslovenskákomisiapodľaodseku9.
(18) Špecializované pracoviskáuznávajúchorobuz povolaniabezodkladneposkončení
krízovej situácie.“.
8. § 31c sadopĺňaodsekom8,ktorýznie:
„(8) V čase krízovejsituáciesaopätovnéposúdenieuznanejchorobyz povolaniaalebo
neuznanej chorobyz povolanianevykonáva.“.
9. § 41 sadopĺňaodsekmi18a 19,ktoréznejú:
„(18) V čase krízovejsituácie
a) odborná prípravanaprácupriodstraňovaníazbestualebomateriálovobsahujúcichazbest
zo staviebpodľaodseku3písm.c)savykonádištančnouformouvovzdelávacejinštitúcii,
ktorá uskutočňujeakreditovanývzdelávacíprogram,
b) neplynie lehotanaabsolvovanieaktualizačnejodbornejprípravynaprácupriodstraňovaní
azbestu alebomateriálovobsahujúcichazbestzostaviebpodľaodseku15.
(19) Doklad podľaodseku18písm.b)jepotrebnézískaťnajneskôrdo90dníodskončenia
krízovej situácie.“.
10. § 52 sadopĺňaodsekom7,ktorýznie:
„(7) V čase krízovejsituáciefyzickáosoba–podnikateľaleboprávnickáosoba,ktorá
vykonáva dezinfekciua reguláciuživočíšnychškodcovakoprofesionálnučinnosťpodľaodseku
4, oznamujevýkonkaždejtakejtočinnostipríslušnémuorgánuverejnéhozdravotníctva
najneskôr do24hodínpojejukončení.“.
Strana 6 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
11. V § 56 ods. 1písm.f)sazaslovo„podľa“vkladajúslovᄧ 4ods. 1písm.g)alebo“.
12. V § 56 ods. 2sanakonciprvejvetypripájačiarkaa tietoslová:„akodsek3neustanovuje
inak“.
13. V § 56 sazaodsek2vkladánovýodsek3,ktorýznie:
„(3) Za priestupokpodľaodseku1písm.c)a f)spáchanýv časekrízovejsituáciesa
v blokovom konaníuložípokutado1000eur;tietopriestupkyv blokovomkonanímôžu
prejednávať ajorgányPolicajnéhozborua obecnejpolície.“.
Doterajší odsek3saoznačujeakoodsek4.
14. V § 56 ods. 4sanakonciprvejvetypripájačiarkaa tietoslová:„akodsek3neustanovuje
inak“.
15. V § 57 ods. 33písm.a)sazaslová„priohrozeníverejnéhozdraviapodľa“vkladajúslovᄧ 4
ods. 1 písm.g)alebo“.
16. Za prílohuč. 3csavkladajúprílohyč. 3caa 3cb,ktorévrátanenadpisovznejú:
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
DynamicResources\1cbe1945-679f-4da1-9475-06d9f5cc5173_1.pdf
„Príloha č. 3ca
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Práca, ktorú bude vykonávať .........................................................................................
čestne vyhlasuje, že
1. bol/a dostatočne poučený/á o druhu a spôsobe práce, ktorú bude vykonávať (napríklad nočná
práca, práca vo výškach, ručná manipulácia s bremenami a iné),
2. bol/a dostatočne informovaný/á o zdraviu škodlivých faktoroch práce a pracovného prostredia,
ako aj o zdravotnom riziku, ktoré z práce vyplýva, a jeho následkoch na zdravie (napríklad hluk
pri práci, používanie vibrujúcich nástrojov pri práci, nebezpečné chemické faktory pri práci,
lokálna svalová záťaž pri práci, pracovné polohy a iné),
3. je schopný/á túto prácu vykonávať,
4. nezatajil/a závažné ochorenia, pre ktoré by nemohol/nemohla túto prácu vykonávať,
5. je zdravotne spôsobilý/á na prácu, ktorú bude vykonávať,
6. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
7. v čase krízovej situácie sa nevrátil/a zo zahraničia.
V ……………..……….. dňa …………………
……………………………..
podpis
Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 69/2020 Z. z.
Príloha č. 3cb
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase
krízovej situácie
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Epidemiologicky závažná činnosť, ktorú bude vykonávať ...........................................
čestne vyhlasuje, že
1. bol/a dostatočne informovaný/á o epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorú bude vykonávať,
2. nezatajil/a žiadne prenosné ochorenie, ktoré by znemožňovalo výkon epidemiologicky
závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
3. je zdravotne spôsobilý/á na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
4. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
5. v čase trvania krízovej situácie sa nevrátil zo zahraničia.
Súčasne sa zaväzuje, že pri výkone epidemiologicky závažných činností pri výrobe,
manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bude
a) dodržiavať zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny na pracovisku,
b) uplatňovať pri práci znalosti potrebné k ochrane verejného zdravia v rozsahu upravenom v
osobitnom predpise,*)
c) mať pri sebe toto čestné vyhlásenie a na vyzvanie ho predloží orgánu verejného zdravotníctva,
prípadne iným kontrolným orgánom, vykonávajúcim kontrolu podľa príslušných právnych
predpisov.
V ……………..……….. dňa …………………
……………………………..
podpis
69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
*) Príloha č. 1, bod VII. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014
Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre
skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej
spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej
prípravy v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 222/2018 Z. z.“.
Strana 10 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekocha zdravotníckychpomôckacha o zmenea doplnení
niektorých zákonovv znenízákonač. 244/2012Z. z.,zákonač. 459/2012Z. z.,zákona
č. 153/2013 Z. z.,zákonač. 220/2013Z. z.,zákonač. 185/2014Z. z.,zákonač. 77/2015Z. z.,
zákona č. 393/2015Z. z.,zákonač. 91/2016Z. z.,zákonač. 167/2016Z. z.,zákonač. 306/2016
Z. z., zákonač. 41/2017Z. z.,zákonač. 257/2017Z. z.,zákonač. 336/2017Z. z.,zákona
č. 351/2017 Z. z.,zákonač. 87/2018Z. z.,zákonač. 156/2018Z. z.,zákonač. 177/2018Z. z.,
zákona č. 192/2018Z. z.,zákonač. 374/2018Z. z.,zákonač. 221/2019Z. z. a zákona
č. 383/2019 Z. z. sadopĺňatakto:
1. V § 20 saodsek1dopĺňapísmenomj),ktoréznie:
„j) prípravu, uchovávaniea výdajdezinfekčnýchprostriedkova antiseptík.“.
2. V § 24 ods. 3sazaslová„kozmetickévýrobky,“vkladajúslová„dezinfekčnéprostriedky,
antiseptiká,“.
3. § 128 sadopĺňaodsekmi8až11,ktoréznejú:
„(8) Ministerstvo môžepočasvyhlásenéhovýnimočnéhostavu,núdzovéhostavualebo
mimoriadnej situácievydaťrozhodnutie,ktorýmv nevyhnutomrozsahua nanevyhnutnýčas
a) zakáže vývoz
1. humánneho lieku,ktoréhovýdajniejeviazanýnalekárskypredpis,alebohumánneho
lieku, ktorýniejezaradenýv zoznamekategorizovanýchliekov,
2. zdravotníckej pomôcky,
3. diagnostickej zdravotníckejpomôckyinvitroalebo
4. dietetickej potraviny,ktorájezaradenáv zoznamekategorizovanýchdietetickýchpotravín,
b) obmedzí výdajhumánneholieku,zdravotníckejpomôcky,diagnostickejzdravotníckej
pomôcky invitroalebodietetickejpotraviny,ktorájezaradenáv zoznamekategorizovaných
dietetických potravín,
c) upraví predpisovaniehumánnychliekov,zdravotníckychpomôcok,diagnostických
zdravotníckych pomôcokinvitroalebodietetickýchpotravín,
d) upraví výdajliekov,zdravotníckychpomôcok,diagnostickýchzdravotníckychpomôcokin
vitro alebodietetickýchpotravín.
(9) Na vydanierozhodnutiapodľaodseku8sanevzťahujesprávnyporiadok.Výrok
právoplatného rozhodnutiajezáväznýprekaždého.
(10) Proti rozhodnutiupodľaodseku8niejeprípustnýopravnýprostriedok.Rozhodnutie
nadobúda účinnosťv deňnasledujúcipodnijehozverejnenianawebovomsídleministerstva.
(11) Právnická osobaalebofyzickáosoba–podnikateľ,ktorákonáv rozpores rozhodnutím
vydaným podľaodseku8,sadopustísprávnehodeliktua ministerstvojejzatentosprávny
delikt uložípokutuvovýškeod500do25 000eur.Fyzickáosoba,ktorákonáv rozpore
s rozhodnutím vydanýmpodľaodseku8,sadopustípriestupkua ministerstvojejzatouloží
pokutu vovýškeod200do10 000eur.“.
Čl. V
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnejochranea o zmenea doplneníniektorýchzákonovsadopĺňa
takto:
1. § 49 sadopĺňaodsekom11,ktorýznie:
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 11
„(11) Počas výnimočnéhostavu,núdzovéhostavualebomimoriadnejsituácie(ďalejlen
„krízová situácia“)sanevydávaosvedčenieo odbornejspôsobilostinavykonávaniečinností
vedúcich k ožiareniu.Posúdeniezdravotnejspôsobilostinavykonávaniečinnostívedúcich
k ožiareniu samusívykonaťnajneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
2. § 53 sadopĺňaodsekom9,ktorýznie:
„(9) V čase krízovejsituácieneplynielehotanaabsolvovanieaktualizačnejodbornej
prípravy.“.
3. § 72 sadopĺňaodsekom4,ktorýznie:
„(4) V čase krízovejsituáciesaposudzovaniezdravotnejspôsobilostinavykonávaniečinnosti
vedúcej k ožiareniunevykonáva.Posúdeniezdravotnejspôsobilostinavykonávaniečinností
vedúcich k ožiareniusamusívykonaťnajneskôrdo90dníodskončeniakrízovejsituácie.“.
Čl. VI
Tento zákonnadobúdaúčinnosťdňomvyhlásenia.
Zuzana Čaputováv.r.
Boris Kollárv.r.
Igor Matovičv.r.
Strana 12 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
Príloha
k zákonu č. 69/2020Z. z.
ZOZNAM PRÁC,PRIKTORÝCHJEPOUŽÍVANIEOSOBNÝCHOCHRANNÝCHPROSTRIEDKOV
NEVYHNUTNÉ Z DÔVODUOCHRANYŽIVOTAA ZDRAVIA
Práce, priktorýchsapoužívajúosobnéochrannépracovnéprostriedky,pretožesapriich
vykonávaní vyskytujúnebezpečenstvá,ktorémôžupoškodiťzdravie,sú:
1. práca s nebezpečnýmilátkami,
2. práca v nádržiach,v obmedzenýchpriestoroch,v priemyselnýchzariadeniacha priestoroch
s nedýchateľným ovzduším,napríkladsoškodlivinamialebos nedostatkomkyslíka,
3. práca v blízkostisadzobnevysokejpece,
4. práca v blízkostiplynovýchkonvertorova plynovéhopotrubiavysokejpece,
5. práca v blízkostimiestaodpichuvysokejpeces výskytomdymovobsahujúcichťažkékovy,
6. vymurúvanie pecía lejacíchpanvís výskytomvysokejprašnosti,
7. práce v zariadeniachs vysokouprašnosťou,
8. likvidácia následkovhavárií,prizdolávanípožiarov,
9. práca v šachtách,stokácha ďalšíchpodzemnýchpriestorochsúvisiacichs kanalizáciou,
10. práca v mraziarňachs nebezpečenstvomúnikuchladiacehomédia,
11. nanášanie náterovýchlátok,
12. ťažba, úpravaa zušľachťovanienerastovs vysokouprašnosťou,
13. strojové brúseniedreva,
14. zdravotné vyšetreniea ošetrenie,
15. práca v archívoch.
69/2020 Z. z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 13
1) Čl. 4 ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnostištátuv časevojny,vojnovéhostavu,
výnimočného stavua núdzovéhostavuv zneníneskoršíchpredpisov.
2) Čl. 5 ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. v zneníneskoršíchpredpisov.
3) § 4 ods. 1zákonač. 56/2018Z. z. o posudzovanízhodyvýrobku,sprístupňovaníurčeného
výrobku natrhua o zmenea doplneníniektorýchzákonov.
Nariadenie Európskehoparlamentua Rady(EÚ)2016/425z 9.marca2016o osobných
ochranných prostriedkocha o zrušenísmerniceRady89/686/EHS(Ú.v.EÚL81,31. 3. 2016).
4) Príloha I nariadenia(EÚ)2016/425.
5) Príloha IIbod3.10.1nariadenia(EÚ)2016/425.
6) § 4 zákonač. 578/2004Z. z. o poskytovateľochzdravotnejstarostlivosti,zdravotníckych
pracovníkoch, stavovskýchorganizáciáchv zdravotníctvea o zmenea doplneníniektorýchzákonov
v znení neskoršíchpredpisov.
7) § 27 zákonač. 578/2004Z. z.
8) § 6 ods. 1písm.j)zákonač. 124/2006Z. z. o bezpečnostia ochranezdraviapriprácia o zmene
a doplnení niektorýchzákonov.
Strana 14 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 69/2020 Z. z.
Vydavateľ ZbierkyzákonovSlovenskejrepubliky,správcaobsahua prevádzkovateľprávnehoa informačného
portálu Slov-Lexdostupnéhonawebovomsídlewww.slov-lex.skje
Ministerstvo spravodlivostiSlovenskejrepubliky,Župnénámestie13,813 11Bratislava,
tel.: 02 888 91 131,e-mail:helpdesk@slov-lex.sk.

 

 

Vážení zakazníci!

Pre orientáciu prosím použite nasledovné veľkostné tabuľky.

Meriame tesne u tela - rozmery uvedené v tabuľkách sú telesné miery. V prípade, že nameráte hodnotu medzi dvoma veľkosťami, objednávajte väčšiu veľkosť.

Veľkostné tabuľky sú podľa EN 340, zadané výrobcami a môžu sa líšiť od strihu a typu produktu, u niektorých produktov nájdete vlastné rozmery produktu a tabuľky, ktorými sa treba riadiť.

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY SLÚŽIA IBA AKO ORIENTAČNÁ POMÔCKA PRI VÝBERE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI A NEVZNIKÁ Z NICH NÁROK NA REKLAMÁCIU TOVARU. V prípade, že Vám tovar nesadne je možnosť jeho výmeny v spoločnosti GeMB,s.r.o. 0905733492 Odevy ani obuv nepremeriavame.

TABUĽKA VEĽKOSTÍ PODĽA EN 340

Platí ako univerzálna orientačná tabuľka pre odevy zn. Červa, CXS, ARDON

 

 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk