Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Normy pre pracovné rukavice

EN 388 - mechanické riziká

- proti oderu

- proti porezu

- pretrhnutiu

- proti prepichnutiu


EN 407 - ochrana proti teplu a ohňu

* chovanie sa pri horení

* odolnosť proti kontaktnému teplu

* odolnosť proti konvenkčnému teplu

* odolnosť proti sálavému teplu

* odolnosť proti rozstriku roztaveného kovu

* odolnosť proti velkému množstvu roztaveného kovu


EN 374 - chemické riziká


EN 511:06 - ochrana proti chladu


EN 60903 - práca pod napätím


EN 374 - ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom


EN 12477 - rukavice pre zváračov


DIN EN 1082 - ochrana proti porezaniu a bodnutiu nožmi

Normy pre pracovné odevy

EN 342ochrana proti chladu


EN 343ochrana proti dažďu


EN 374ochrana proti chemikáliám


EN 1149ochrana proti statickej elektrine


EN 13998ochrana proti porezaniu a bodnutiu nožom


EN 1073-2ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami


EN 14126ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom


EN 943-1plynotesné odevy, TYP 1


EN 943-1neplynotesné odevy, TYP 2


EN 14605ochrana proti postreku kvapalnými chemikáliami, TYP 3, 4


EN 14605ochrana proti kvapalnými aerosolmi, TYP 4


EN ISO 13982-1ochrana proti prieniku pevných častíc, TYP 5


EN ISO 13034obmedzená ochrana proti postreku kvapalnými chemikáliami, TYP 6


EN 61248-1-2odevy používané osobami pri riziku vystavenia sa elektrickému obluku


EN ISO 11611:2008, EN 470-1ochranné odevy pre použitie pri zváraní a podobných postupoch


EN 14058odevy na ochranu proti chladnému prostrediu

- tepelná izolácia (3 trieda)

- priedušnosť (2 trieda)

- nepremokavosť (2.trieda)


EN 531, EN ISO 11612:2009 - ochrana proti teplu a plameňu

- min.požiadavky-materiál vyhovuje EN 533, trieda 3

- ochrana proti konvenčnému teplu

- ochrana proti sálavému teplu

- ochrana proti roztavenému hliníku

- ochrana proti roztavenému železu


EN 471/A1:2008výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie

Parametre:

X: trieda odevu - podkladový materiál, fluorescenčný (1.tr. 0,14 m2, 2.tr. 0,50m2,3.tr. 0,80m2)

Y: trieda retro-reflexného materiálu - pásy (1.tr. 0,10 m2, 2.tr. 0,53m2)


EN 381ochrana proti porezu reťazovou pílou

- 5 - špecifikuje požiadavky na ochranu nôh

- 7 - špecifikuje požiadavky na ochranné rukavice

- 9 - špecifikuje požiadavky na ochranné kamaše

- 11 špecifikuje požiadavky na chrániče hornej časti tela

Normy pre pracovnú obuv

EN ISO 20347Osobné ochranné prostriedky - pracovná obuv bez tužinky v špičke - Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá nedisponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou nárazu do 200 J a tlaku 15 kN.

OB = splňuje základné požiadavky + záväzná je jedna z troch požiadaviek odolnosti proti šmyku - SRA (podlaha s keramickými dlaždicami s laurylsulfátom sodnym), SRB (oceľová podlaha s glycerolom), SRC (podlaha s keramickými dlaždicami so laurylsulfát sodný a na oceľovej podlahe s glycerolom )

O1 = OB + uzavretá oblasť päty, E -absorbcia energie v oblasti päty,  A - antistatické vlastnosti

O2 = O1 + WRU - odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorbcii vody

O3 = O2 + P - ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu, dezénová podošva


EN ISO 20345Osobné ochranné prostriedky - bezpečnostná obuv s tužinkou v špičke - Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá disponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou nárazu do 200 J a tlaku 15 kN.

SB = splňuje základné požiadavky + záväzná je jedna z troch požiadaviek odolnosti proti šmyku - SRA (podlaha s keramickými dlaždicami s laurylsulfátom sodnym), SRB (oceľová podlaha s glycerolom), SRC (podlaha s keramickými dlaždicami so laurylsulfát sodný a na oceľovej podlahe s glycerolom )

S1 = SB + uzavretá oblasť päty, E -absorbcia energie v oblasti päty,  A - antistatické vlastnosti

S2 = S1 + WRU - odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorbcii vody

S3 = S2 + P - ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu, dezénová podošva


EN ISO 20344 - Osobné ochranné prostriedky - Skúšovné metódy na obuv - Norma stanovuje metódy skúšania obuvi určenej ako osobný ochranný prostriedok


EN ISO 15090 - Obuv pre hasičov - Norma špecifikuje minimálne požiadavky a skúšobné metódy na vlastnosti troch typov obuvi určených na použitie hasičmi pri bežnej záchrannej akcii, požiarnej akcii a pri havárii nebezpečných materiálov


EN ISO 50321Elektricky izolačná obuv pre pre prácu v inštaláciách nízkeho napätia - Norma platí pre elektrickú izoalčnú obuv používanú  pre prácu pod napätím


Nepovinné, doplnkové požiadavky:

CI - izolácia podošvového komplexu proti chladu

HI -izolácia podošvového komplexu proti teplu

HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu

WR - odolnosť obuvi proti vode

FO - odolnosť podošvy proti pohonným látkam (pltí len pre pracovnú obuv)

M - ochrana predpriehlavku (platí len pre bezpečnostnú obuv)

Normy pre ochranu hlavy

EN 397ochranné prilby pre priemysel


EN 812nárazuvzdorné čiapky pre priemysel


EN 14052priemyselné prilby s vysokým stupňom ochrany


EN 166:2001 - platí pre všetky druhy individuálnej ochrany očí proti nebezpečia poškodenia zraku s výnimkou jadrového žiarenia, rontgenového žiarenia, laserového žiarenia a infračerveného žiarenia, emitovaných z nízkoteplotných zdrojov


EN 169 - zahrňuje filtre pre zváranie a súvisiace pracovné postupy


EN 379 - zahrňuje filtre pre automatické samostmievacie kukly


EN 175špecifikácia požiadavok na bezpečnosť prostriedkov na ochranu očí a tváre pri zváraní a podobných postupoch


EN 170ultrafialové žiarenie


EN 171infračervené žiarenie


EN 172 - slnečné žiarenie bez špecifikácie, alebo s špecifikáciou v infračervenom svetle


EN 352:2002požiadavky na bezpečnosť a skúšky

* 1 - mušlové chrániče sluchu

* 2 - zátkové chrániče sluchu

* 3 - mušlové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu

* 4 - elektronické chrániče sluchu


EN 458:2004 - ochrana sluchu


 

Normy pre kategóriu dýchacích ciest

EN 136celotvárové masky


EN 140polomasky


EN 14387plynové filtre a kombinované filtre


EN 143filtre proti časticiam


EN 149filtračné polomasky


EN 405filtračné polomasky s ventilmi a protiplynovými filtrami alebo kombinovanými filtrami

Normy pre ochranu pri páde

EN 363 - zariadenia na ochranu pri práci vo výškach


EN 353-1,2 - pohyblivé zachytávače pádu na pevnom lane


EN 354laná


EN 355 - tlmiče pádu


EN 358systém na udržiavanie pracovnej pozície


EN 360 - samonavíjací zachycovač pádu


EN 361postroje


EN 362spojovacie elementy


EN 795kotviace zariadenia


EN 364metódy testovania


EN 365všeobecné požiadavky na označovanie a návody na použitie

Legislatívne vymedzenia

Osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky v skratke OOPP

 

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä:

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

 

 

 

Vážení zakazníci!

Pre orientáciu prosím použite nasledovné veľkostné tabuľky.

Meriame tesne u tela - rozmery uvedené v tabuľkách sú telesné miery. V prípade, že nameráte hodnotu medzi dvoma veľkosťami, objednávajte väčšiu veľkosť.

Veľkostné tabuľky sú podľa EN 340, zadané výrobcami a môžu sa líšiť od strihu a typu produktu, u niektorých produktov nájdete vlastné rozmery produktu a tabuľky, ktorými sa treba riadiť.

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY SLÚŽIA IBA AKO ORIENTAČNÁ POMÔCKA PRI VÝBERE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI A NEVZNIKÁ Z NICH NÁROK NA REKLAMÁCIU TOVARU. V prípade, že Vám tovar nesadne je možnosť jeho výmeny v spoločnosti GeMB,s.r.o. 0905733492 Odevy ani obuv nepremeriavame.

TABUĽKA VEĽKOSTÍ PODĽA EN 340

Platí ako univerzálna orientačná tabuľka pre odevy zn. Červa, CXS, ARDON

 

 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk