Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Normy pre pracovné rukavice

EN 388 - mechanické riziká

- proti oderu

- proti porezu

- pretrhnutiu

- proti prepichnutiu


EN 407 - ochrana proti teplu a ohňu

* chovanie sa pri horení

* odolnosť proti kontaktnému teplu

* odolnosť proti konvenkčnému teplu

* odolnosť proti sálavému teplu

* odolnosť proti rozstriku roztaveného kovu

* odolnosť proti velkému množstvu roztaveného kovu


EN 374 - chemické riziká


EN 511:06 - ochrana proti chladu


EN 60903 - práca pod napätím


EN 374 - ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom


EN 12477 - rukavice pre zváračov


DIN EN 1082 - ochrana proti porezaniu a bodnutiu nožmi

Normy pre pracovné odevy

EN 342ochrana proti chladu


EN 343ochrana proti dažďu


EN 374ochrana proti chemikáliám


EN 1149ochrana proti statickej elektrine


EN 13998ochrana proti porezaniu a bodnutiu nožom


EN 1073-2ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami


EN 14126ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom


EN 943-1plynotesné odevy, TYP 1


EN 943-1neplynotesné odevy, TYP 2


EN 14605ochrana proti postreku kvapalnými chemikáliami, TYP 3, 4


EN 14605ochrana proti kvapalnými aerosolmi, TYP 4


EN ISO 13982-1ochrana proti prieniku pevných častíc, TYP 5


EN ISO 13034obmedzená ochrana proti postreku kvapalnými chemikáliami, TYP 6


EN 61248-1-2odevy používané osobami pri riziku vystavenia sa elektrickému obluku


EN ISO 11611:2008, EN 470-1ochranné odevy pre použitie pri zváraní a podobných postupoch


EN 14058odevy na ochranu proti chladnému prostrediu

- tepelná izolácia (3 trieda)

- priedušnosť (2 trieda)

- nepremokavosť (2.trieda)


EN 531, EN ISO 11612:2009 - ochrana proti teplu a plameňu

- min.požiadavky-materiál vyhovuje EN 533, trieda 3

- ochrana proti konvenčnému teplu

- ochrana proti sálavému teplu

- ochrana proti roztavenému hliníku

- ochrana proti roztavenému železu


EN 471/A1:2008výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie

Parametre:

X: trieda odevu - podkladový materiál, fluorescenčný (1.tr. 0,14 m2, 2.tr. 0,50m2,3.tr. 0,80m2)

Y: trieda retro-reflexného materiálu - pásy (1.tr. 0,10 m2, 2.tr. 0,53m2)


EN 381ochrana proti porezu reťazovou pílou

- 5 - špecifikuje požiadavky na ochranu nôh

- 7 - špecifikuje požiadavky na ochranné rukavice

- 9 - špecifikuje požiadavky na ochranné kamaše

- 11 špecifikuje požiadavky na chrániče hornej časti tela

Normy pre pracovnú obuv

EN ISO 20347Osobné ochranné prostriedky - pracovná obuv bez tužinky v špičke - Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá nedisponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou nárazu do 200 J a tlaku 15 kN.

OB = splňuje základné požiadavky + záväzná je jedna z troch požiadaviek odolnosti proti šmyku - SRA (podlaha s keramickými dlaždicami s laurylsulfátom sodnym), SRB (oceľová podlaha s glycerolom), SRC (podlaha s keramickými dlaždicami so laurylsulfát sodný a na oceľovej podlahe s glycerolom )

O1 = OB + uzavretá oblasť päty, E -absorbcia energie v oblasti päty,  A - antistatické vlastnosti

O2 = O1 + WRU - odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorbcii vody

O3 = O2 + P - ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu, dezénová podošva


EN ISO 20345Osobné ochranné prostriedky - bezpečnostná obuv s tužinkou v špičke - Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá disponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou nárazu do 200 J a tlaku 15 kN.

SB = splňuje základné požiadavky + záväzná je jedna z troch požiadaviek odolnosti proti šmyku - SRA (podlaha s keramickými dlaždicami s laurylsulfátom sodnym), SRB (oceľová podlaha s glycerolom), SRC (podlaha s keramickými dlaždicami so laurylsulfát sodný a na oceľovej podlahe s glycerolom )

S1 = SB + uzavretá oblasť päty, E -absorbcia energie v oblasti päty,  A - antistatické vlastnosti

S2 = S1 + WRU - odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorbcii vody

S3 = S2 + P - ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu, dezénová podošva


EN ISO 20344 - Osobné ochranné prostriedky - Skúšovné metódy na obuv - Norma stanovuje metódy skúšania obuvi určenej ako osobný ochranný prostriedok


EN ISO 15090 - Obuv pre hasičov - Norma špecifikuje minimálne požiadavky a skúšobné metódy na vlastnosti troch typov obuvi určených na použitie hasičmi pri bežnej záchrannej akcii, požiarnej akcii a pri havárii nebezpečných materiálov


EN ISO 50321Elektricky izolačná obuv pre pre prácu v inštaláciách nízkeho napätia - Norma platí pre elektrickú izoalčnú obuv používanú  pre prácu pod napätím


Nepovinné, doplnkové požiadavky:

CI - izolácia podošvového komplexu proti chladu

HI -izolácia podošvového komplexu proti teplu

HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu

WR - odolnosť obuvi proti vode

FO - odolnosť podošvy proti pohonným látkam (pltí len pre pracovnú obuv)

M - ochrana predpriehlavku (platí len pre bezpečnostnú obuv)

Normy pre ochranu hlavy

EN 397ochranné prilby pre priemysel


EN 812nárazuvzdorné čiapky pre priemysel


EN 14052priemyselné prilby s vysokým stupňom ochrany


EN 166:2001 - platí pre všetky druhy individuálnej ochrany očí proti nebezpečia poškodenia zraku s výnimkou jadrového žiarenia, rontgenového žiarenia, laserového žiarenia a infračerveného žiarenia, emitovaných z nízkoteplotných zdrojov


EN 169 - zahrňuje filtre pre zváranie a súvisiace pracovné postupy


EN 379 - zahrňuje filtre pre automatické samostmievacie kukly


EN 175špecifikácia požiadavok na bezpečnosť prostriedkov na ochranu očí a tváre pri zváraní a podobných postupoch


EN 170ultrafialové žiarenie


EN 171infračervené žiarenie


EN 172 - slnečné žiarenie bez špecifikácie, alebo s špecifikáciou v infračervenom svetle


EN 352:2002požiadavky na bezpečnosť a skúšky

* 1 - mušlové chrániče sluchu

* 2 - zátkové chrániče sluchu

* 3 - mušlové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu

* 4 - elektronické chrániče sluchu


EN 458:2004 - ochrana sluchu


 

Normy pre kategóriu dýchacích ciest

EN 136celotvárové masky


EN 140polomasky


EN 14387plynové filtre a kombinované filtre


EN 143filtre proti časticiam


EN 149filtračné polomasky


EN 405filtračné polomasky s ventilmi a protiplynovými filtrami alebo kombinovanými filtrami

Normy pre ochranu pri páde

EN 363 - zariadenia na ochranu pri práci vo výškach


EN 353-1,2 - pohyblivé zachytávače pádu na pevnom lane


EN 354laná


EN 355 - tlmiče pádu


EN 358systém na udržiavanie pracovnej pozície


EN 360 - samonavíjací zachycovač pádu


EN 361postroje


EN 362spojovacie elementy


EN 795kotviace zariadenia


EN 364metódy testovania


EN 365všeobecné požiadavky na označovanie a návody na použitie

Legislatívne vymedzenia

Osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky v skratke OOPP

 

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä:

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

 

 

 

Vážení zakazníci!

Pre orientáciu prosím použite nasledovné veľkostné tabuľky.

Meriame tesne u tela - rozmery uvedené v tabuľkách sú telesné miery. V prípade, že nameráte hodnotu medzi dvoma veľkosťami, objednávajte väčšiu veľkosť.

Veľkostné tabuľky sú podľa EN 340, zadané výrobcami a môžu sa líšiť od strihu a typu produktu, u niektorých produktov nájdete vlastné rozmery produktu a tabuľky, ktorými sa treba riadiť.

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY SLÚŽIA IBA AKO ORIENTAČNÁ POMÔCKA PRI VÝBERE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI A NEVZNIKÁ Z NICH NÁROK NA REKLAMÁCIU TOVARU. V prípade, že Vám tovar nesadne je možnosť jeho výmeny v spoločnosti GeMB,s.r.o. 0905733492 Odevy ani obuv nepremeriavame.

TABUĽKA VEĽKOSTÍ PODĽA EN 340

Platí ako univerzálna orientačná tabuľka pre odevy zn. Červa, CXS, ARDON

 

 
 

 

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk